ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ 460 จุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ 460 จุด ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) เป็นเงิน 4,625,760 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 3232 1827 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 6,032,200 บาท (หกล้านสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 6,032,200 บาท (หกล้านสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี ***

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีและหัวตรวจ 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีและหัวตรวจ 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรีภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 3232 1827 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. EMPAGLIFLOZIN 10 MG.+LINAGLPTIN 5 MG. TABLET จำนวน 84,000 เม็ด, 2. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 96,000 เม็ด, 3. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 84,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา EMPAGLIFLOZIN 10 MG.+LINAGLPTIN 5 MG. TABLET จำนวน 84,000 เม็ด, 2. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 96,000 เม็ด, 3. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 84,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (e-GP)  ***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ จัดซื้อยาจำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1. ยา QUETIAPINE FUMARATE SR 50 MG. TABLET จำนวน 72,000 เม็ด, 2. ยา TOPIRAMATE 50 MG. TABLET จำนวน  276,000 เม็ด, 3. ยา OLANZAPINE ORODISPERSIBLE 10 MG. TABLET จำนวน 12,880 เม็ด, 4. ยา         RIVASTIGMINE TRANSDERMAL PATCH 9.5 MG./24 HR. จำนวน 20,400 PATCH, 5.ยา       ARIPIPRAZOLE ORODISPERSIBLE 15 MG. TABLET จำนวน 10,800 เม็ด, 6. ยา GALANTAMINE HYDROBROMIDE SR 8 MG. CAPSULE จำนวน 15,680 แคปซูล, 7. ยา RIVASTIGMINE TRANSDERMAL PATCH 4.6 MG./24 HR. จำนวน 15,000 PATCH ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ จัดซื้อยาจำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1. ยา QUETIAPINE FUMARATE SR 50 MG. TABLET จำนวน 72,000 เม็ด, 2. ยา TOPIRAMATE 50 MG. TABLET จำนวน  276,000 เม็ด, 3. ยา OLANZAPINE ORODISPERSIBLE 10 MG. TABLET จำนวน 12,880 เม็ด, 4. ยา RIVASTIGMINE TRANSDERMAL PATCH 9.5 MG./24 HR. จำนวน 20,400 PATCH, 5.ยา  ARIPIPRAZOLE ORODISPERSIBLE 15 MG. TABLET จำนวน 10,800 เม็ด, 6. ยา GALANTAMINE HYDROBROMIDE SR 8 MG. CAPSULE จำนวน 15,680 แคปซูล, 7. ยา RIVASTIGMINE TRANSDERMAL PATCH 4.6 MG./24 HR. จำนวน 15,000 PATCH ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรี ภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 3232 7919 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SEMAGLUTIDE STERILE SOL. 4 MG./3 ML จำนวน 400 SYRINGE ของ โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SEMAGLUTIDE STERILE SOL. 4 MG./3 ML จำนวน 400 SYRINGE  ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565