ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 92 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มึความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 92 รายการ ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.orgwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1737 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3,544,375 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1.ชุดให้โลหิตสำหรับถุงบรรจุโลหิต Blood Transfusion 2.ถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ปริมาณ 350 ml ชนิด Full safety 3.ถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ปริมาณ 450 ml ชนิด Full safety 4.ถุงบรรจุโลหิตชนิด 2 ถุง ปริมาณ 450 ml ชนิด Full safety 5. ถุงบรรจุโลหิต สำหรับใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติชนิดไม่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาว เป็นเงิน 3,544,375 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วนใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 8,800 ม้วน เป็นเงิน 1,195,832.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือแบบม้วนใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 8,800 ม้วน เป็นเงิน 1,195,832.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี โทรสารหมายเลข 0 3232 1827  หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1737  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,509,000 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,509,000 บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709***

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อหัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อหัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดรายละเอียดสูง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. + METFORMIN 500 MG. SR TABLET จำนวน 276,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. + METFORMIN 500 MG. SR TABLET จำนวน 276,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 110, 1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. + PIOGLITAZONE 15 MG. TABLET จำนวน 123,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี


จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. + PIOGLITAZONE 15 MG. TABLET จำนวน 123,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 110, 1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา MANIDIPINE 20 MG. TABLET จำนวน 1,082,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี


จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา MANIDIPINE 20 MG. TABLET จำนวน 1,082,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 110, 1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG. CAPSULE จำนวน 104,000 แคปซูล ของโรงพยาบาลราชบุรี


จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG. CAPSULE จำนวน 104,000 แคปซูล ของโรงพยาบาลราชบุรี

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 110, 1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 420,200 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 420,200 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี*