ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน จำนวน 500 ชิ้น เป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน จำนวน 500 ชิ้น เป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709***

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. INSULIN GLARGINE 300 IU/ML. 1.5 ML. INJECTION จำนวน 1,600 BOX., 2. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 39,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ยา INSULIN GLARGINE 300 IU/ML. 1.5 ML. INJECTION  จำนวน 1,600 BOX.,

2. ยา GEMIGLIPTIN 50 MG. TABLET จำนวน 39,200 เม็ด 

ของโรงพยาบาลราชบุรี

** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็ปไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032719600 ต่อ 110,1739 หรือ 032327919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตราย จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตราย จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ในเลือด (Blood gas) จำนวน 21,000 Tests เป็นเงิน 1,659,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ในเลือด (Blood gas) จำนวน 21,000 Tests เป็นเงิน 1,659,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 604,800 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ ของโรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 604,800 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283***

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย จำนวน 33 คน เป็นเงิน 4,850,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์หัวใจ มะเร็ง บำบัดรักษา และรังสีวินิจฉัย จำนวน 33 คน เป็นเงิน 4,850,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,075,350 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,075,350 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วันทำการ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 1827  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org ***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือ 0 3232 1827 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น BV Endura แบบรวมอะไหล่ ยกเว้น หลอดเอกซเรย์, Image Intensifier, Battery จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 194,250 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น BV Endura  แบบรวมอะไหล่ ยกเว้น หลอดเอกซเรย์, Image Intensifier, Battery  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  194,250 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1511   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,596,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,596,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1709   หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานกลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี***