ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา MEROPENEM 1 G. POWDER FOR INJECTION  จำนวน 54,720 VIAL. ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา MEROPENEM 1 G. POWDER FOR INJECTION  จำนวน 54,720 VIAL. ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา KETOANALOGUES 600 MG. TABLET  จำนวน 94,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา KETOANALOGUES 600 MG. TABLET  จำนวน 94,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT TABLET จำนวน 179,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT TABLET จำนวน 179,200 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG. CAPSULE จำนวน 104,000 แคปซูล ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG. CAPSULE จำนวน 104,000 แคปซูล ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL 40 MG. TABLET จำนวน 224,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL 40 MG. TABLET จำนวน 224,000 เม็ด  ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อจังหวัดราชบุรี ได้ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283 หรือทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 3232 1827

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา IMATINIB 100 MG. TABLET จำนวน 12,000 เม็ด, 2. ยา RITUXIMAB 500 MG. IN 50 ML. FOR INFUSION จำนวน 80 VIAL, 3. ยา THROMBOREDUCTIN 0.5 MG. TABLET จำนวน 12,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา IMATINIB 100 MG. TABLET จำนวน 12,000 เม็ด, 2. ยา RITUXIMAB 500 MG. IN 50 ML. FOR INFUSION จำนวน 80 VIAL, 3. ยา THROMBOREDUCTIN 0.5 MG. TABLET จำนวน 12,000 เม็ด

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

ประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET จำนวน 201,600 เม็ด, 2. ยา EMPAGLIFLOZIN 10 MG.+ LINAGLIPTIN 5 MG. TABLET จำนวน 31,800 เม็ด, 3. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 27,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศจังหวัดราชบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET จำนวน 201,600 เม็ด, 2. ยา EMPAGLIFLOZIN 10 MG.+ LINAGLIPTIN 5 MG. TABLET จำนวน 31,800 เม็ด, 3. ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. TABLET จำนวน 27,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น สามารถเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา DABIGATRAN ETEXILATE 110 MG. CAPSULE จำนวน 54,000 แคปซูล, 2. ยา ALTEPLASE 50 MG. POWDER FOR INJECTION จำนวน 72 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา ยา DABIGATRAN ETEXILATE 110 MG. CAPSULE จำนวน 54,000 แคปซูล, 2. ยา ALTEPLASE 50 MG. POWDER FOR INJECTION จำนวน 72 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา LEVETIRACETAM 500 MG. TABLET จำนวน 216,000 เม็ด, 2. ยา PHENYTOIN 50 MG./ML. IN 5 ML. INJECTION  จำนวน 4,800 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ยา LEVETIRACETAM 500 MG. TABLET จำนวน 216,000 เม็ด, 2. ยา PHENYTOIN 50 MG./ML. IN 5 ML. INJECTION  จำนวน 4,800 VIAL ของโรงพยาบาลราชบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

***ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564