ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERTAPENEM 1 GM. จำนวน 500 VIAL. รวมเป็นเงิน 492,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERTAPENEM 1 GM. จำนวน 500 VIAL.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา DENOSUMAB 60 MG./ML. จำนวน 40 VIAL. รวมเป็นเงิน 461,384.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา DENOSUMAB 60 MG./ML.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา PIOGLITAZONE 45 MG. TABLET จำนวน 7,000 เม็ด รวมเป็นเงิน 499,155.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา PIOGLITAZONE 45 MG. TABLET จำนวน 7,000 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RUXOLITINB 5 MG. TABLETจำนวน 364 เม็ด รวมเป็นเงิน 496,587.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RUXOLITINB 5 MG. TABLETจำนวน 364 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. จำนวน 10,920 เม็ด รวมเป็นเงิน 495,752.40 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. จำนวน 10,920 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU จำนวน 57 SYRINGE รวมเป็นเงิน 498,898.20 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU  จำนวน 57 SYRINGE

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ จำนวน 25 กล่อง รวมเป็นเงิน 457,425.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ จำนวน 25 กล่อง

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU จำนวน 105 VIAL. รวมเป็นเงิน 498,750.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU จำนวน 105 VIAL.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TIGECYCLINE 50 MG. จำนวน 230 VIAL. รวมเป็นเงิน 482,356.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TIGECYCLINE 50 MG. จำนวน 230 VIAL.

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 เครื่อง 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ   โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 6,000,000   บาท (หกล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคา

-ตารางแสดงราคากลาง

-คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1283

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559