ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศสอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE 500 MG. FOR INJECTION จำนวน 1,400 VIAL. ภายในวงเงิน 1,924,930.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ประกาศสอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE 500 MG. FOR INJECTION  จำนวน 1,400 VIAL.

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  27 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่   27  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  27 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่  27  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  27 กุมภาพันธ์  2560

โรงพยาบาลจะดำเนินการซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 299,600 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 299,600 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

- ตารางแสดงราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE 100 MG. TABLET จำนวน 2,160 เม็ด ภายในวงเงิน 1,976,076.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE 100 MG. TABLET  จำนวน 2,160 เม็ด ภายในวงเงิน 1,976,076.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  23 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่   21  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  23  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  23 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่  21  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE 110 MG. CAPSULE จำนวน 32,400 แคปซูล ภายในวงเงิน 1,820,070.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE   110 MG. CAPSULE  จำนวน 32,400 แคปซูล  ภายในวงเงิน 1,820,070.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  23 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่   24  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  28  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  23 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่  24  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. 70 MG.+VITAMIN D3 5600 IU. TABLET จำนวน 4,240 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,286,182.80 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. 70 MG.+VITAMIN D3 5600 IU. TABLET  จำนวน 4,240 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,286,182.80 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  22 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่   17  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  21  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  22 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่  17  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา DEFERASIROX 250 MG. TABLET จำนวน 980 เม็ด รวมเป็นเงิน 492,467.50 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา DEFERASIROX 250 MG. TABLET จำนวน 980 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RABEPRAZOLE 20 MG. TABLET จำนวน 13,160 เม็ด รวมเป็นเงิน 497,871.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RABEPRAZOLE 20 MG. TABLET จำนวน 13,160 เม็ด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการาย

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2  รายการาย ดังนี

๑.เครื่องวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.เครื่องวัดความดันลูกตาด้วยระบบเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง

-ประกาศสอบราคา

-คุณลักษณะเฉพาะ

-ราคากลาง

** กำหนดยื่นซองสอบราคชื้อ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓ มีนาคม   ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องสำนักงานOPDตา  โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

** ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาชื้อได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓ มีนาคม   ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒) ๙๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา GALANTAMINE HBr 8 MG. จำนวน 5,880 แคปซูล รวมเป็นเงิน 498,384.60 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา GALANTAMINE HBr 8 MG. จำนวน 5,880 แคปซูล

ประกาศสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE 4 MG. CONTROL RELEASE TABLET จำนวน 69,000 เม็ด ภายในวงเงิน 1,447,068.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE 4 MG. CONTROL RELEASE TABLET  จำนวน 69,000 เม็ด ภายในวงเงิน 1,447,068.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  16 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่   20  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  22  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  16 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่  20  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2560