ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคา

- ตารางแสดงราคากลาง

- คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล ชนิดรีโมท จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล ชนิดรีโมท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านล้านบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคา

- ตารางแสดงราคากลาง

- คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ จำนวน 25 กล่อง รวมเป็นเงิน 457,425.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ  จำนวน 25 กล่อง

ประกาศสอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG. TABLET จำนวน 21,840 เม็ด ภายในวงเงิน 1,211,839.20 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG. TABLET  จำนวน 21,840 เม็ด  ภายในวงเงิน 1,211,839.20 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  27  เมษายน 2560  ถึงวันที่   26  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  30  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  27  เมษายน 2560  ถึงวันที่  26  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน 2560

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 689,080 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาตรวจ Ferritin จำนวน 4,600 Tests  ภายในวงเงิน 689,080 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะ1

- คุณลักษณะเฉพาะ2

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  25 เมษายน 2560  ถึงวันที่  15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  25  เมษายน 2560  ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ต่อ 1709 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 1,611,855 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาจำแนกตะกอนปัสสาวะ จำนวน 903 ลิตร ภายในวงเงิน 1,611,855 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  25 เมษายน 2560  ถึงวันที่  15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  25  เมษายน 2560  ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ต่อ 1709 ในวันและเวลาราชการ

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับคงคลัง เพื่อจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน ๒ รายการ

จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับคงคลัง เพื่อจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๖,๐๐๐ รีม

๒. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A ๕ ๘๐ แกรม จำนวน ๙,๖๐๐ รีม

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่    ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐    ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

๐๓๒ – ๗๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๗๓๗ และ ๐๓๒ – ๓๒๑๘๒๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 1,104,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 1,104,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะ

- คุณลักษณะเฉพาะ

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  25 เมษายน 2560  ถึงวันที่  15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  25  เมษายน 2560  ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ต่อ 1709 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE 400 MG./4 ML. INJ. จำนวน 4,500 VIAL. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE 400 MG./4 ML. INJ.  จำนวน 4,500 VIAL.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 1

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 2

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน   2560

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ภายในวงเงิน 1,421,602 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสองบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ภายในวงเงิน 1,421,602 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสองบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดราชบุรี

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  25 เมษายน 2560  ถึงวันที่  15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที  25  เมษายน 2560  ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ต่อ 1709 ในวันและเวลาราชการ