ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ยกเลิกประกาศ

**ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูนและแรงดันสูง จำนวน 1,000 เส้น เป็นเงิน 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดบอลลูนและแรงดันสูง จำนวน 1,000 เส้น เป็นเงิน 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ร่างประกวดราคา

- ตารางแสดงราคากลาง

- คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 327 522 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา DONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET จำนวน 24,640 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา DONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET  จำนวน 24,640 เม็ด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  24  กรกฎาคม   2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา RIVASTIGMINE 18 MG./10 CM. (9.5 MG./24 HR.) จำนวน 800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา RIVASTIGMINE 18 MG./10 CM. (9.5 MG./24 HR.)  จำนวน 800 กล่อง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม   2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET จำนวน 179,200 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET  จำนวน 179,200 เม็ด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม   2560

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 16 Slice จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice ไม่น้อยกว่า 16 Slice จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

– ร่างประกวดราคา

- ตารางแสดงราคากลาง

- คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1636 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา RIVASTIGMINE 9 MG./5 CM. (4.6 MG./24 HR.) จำนวน 800 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา RIVASTIGMINE 9 MG./5 CM. (4.6 MG./24 HR.)  จำนวน 800 กล่อง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  20  กรกฎาคม   2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา NICERGOLINE 10 MG. TABLET จำนวน 420,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา NICERGOLINE 10 MG. TABLET  จำนวน 420,000 เม็ด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  20  กรกฎาคม   2560

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE CONTROLLED RELEASE 500 MG. TABLET จำนวน 345,600 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา SODIUM VALPROATE CONTROLLED RELEASE 500 MG. TABLET  จำนวน 345,600 เม็ด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-เอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  19  กรกฎาคม   2560

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา BORTEZOMIB 3.5 MG. FOR INJECTION จำนวน 96 VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา BORTEZOMIB 3.5 MG. FOR INJECTION  จำนวน 96 VIAL   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศจังหวัดราชบุรี

-ร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

- ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้เสนอราคาสามารถ เสนอแนะ วิจารณ์  หรือมีความเห็นโดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร  ได้ที่งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  โทรสารหมายเลข 0 3232 7919  หรือทางเว็บไซต์  www.rajburi.org

***และสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  19  กรกฎาคม  2560