ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET จำนวน 15,000 เม็ด รวมเป็นเงิน 453,145.00บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET จำนวน 15,000 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RUXOLITINIB 5 MG. TABLET จำนวน 364 เม็ด รวมเป็นเงิน 496,587.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RUXOLITINIB 5 MG. TABLET จำนวน 364 เม็ด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยเขตสุขภาพที่ 5  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จำนวน 8 รายการ   ดังนี้

1. ยา  ATORVASTATIN CALCIUM 20 MG. TABLET

จำนวน 367,500 TABLET

2. ยา  ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG. TABLET

จำนวน 2,443,200 TABLET

3. ยา  CILOSTAZOL 50 MG. TABLET

จำนวน 369,500 TABLET

4. ยา  AMOXICILLIN SODIUM 1000 MG. AND CLAVULANIC ACID 200 MG. FOR INJECTION

จำนวน 136,799 VIAL

5. ยา  ESCITALOPRAM 20 MG. TABLET

จำนวน 139,608 TABLET

6. ยา  FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY 27.5 MCG./SPRAY 120 SPRAYS

จำนวน 48,217 TUBE

7. ยา  VERO CELLS RABIES VACCINE

จำนวน 120,930 VIAL

8. ยา  TRAVOPROST EYE DROP 40 MCG./ML. 2.5 ML.

จำนวน 21,170 BOT.

-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา ATORVASTATIN CALCIUM 20 MG. TABLET

-คุณลักษณะเฉพาะของยา ATORVASTATIN CALCIUM 40 MG. TABLET

-คุณลักษณะเฉพาะของยา CILOSTAZOL 50 MG. TABLET

-คุณลักษณะเฉพาะของยา AMOXICILLIN SODIUM 1000 MG. AND CLAVULANIC ACID 200 MG. FOR INJECTION

-คุณลักษณะเฉพาะของยา ESCITALOPRAM 20 MG. TABLET

-คุณลักษณะเฉพาะของยา FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY 27.5 MCG./ SPRAY 120 SPRAYS

-คุณลักษณะเฉพาะของยา VERO CELLS RABIES VACCINE

-คุณลักษณะเฉพาะของยา TRAVOPROST EYE DROP 40 MCG./ML. 2.5 ML.

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919

ประกาศ ณ วันที่  19  ตุลาคม  2559

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560

- แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e—bidding)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU. จำนวน 105 VIAL. รวมเป็นเงิน 498,750.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU. จำนวน 105 VIAL.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ จำนวน 25 กล่อง รวมเป็นเงิน 457,425.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJ จำนวน 25 กล่อง

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU. จำนวน 57 SYRINGE รวมเป็นเงิน 498,898.20 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU.  จำนวน 57 SYRINGE

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา SODIUM HYALURONATE 0.18% 0.3 ML. 60 MONODOSE จำนวน 500 กล่อง รวมเป็นเงิน 480,430.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา SODIUM HYALURONATE 0.18% 0.3 ML. 60 MONODOSE  จำนวน 500 กล่อง

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TIGECYCLINE 50 MG. จำนวน 230 VIAL. รวมเป็นเงิน 482,356.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา TIGECYCLINE 50 MG.  จำนวน 230 VIAL.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RITUXIMAB 500 MG. TABLET จำนวน 8 VIAL. รวมเป็นเงิน 483,640.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา RITUXIMAB 500 MG. TABLET  จำนวน 8 VIAL.