ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศสอบราคาชื้อยา MONTELUKAST SODIUM 10 MG. TABLET จำนวน112,000 เม็ด รวมเป็นเงิน 676,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินดารสอบราคายา  MONTELUKAST SODIUM 10 MG. TABLET จำนวน112,000 เม็ด รวมเป็นเงิน 676,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดหน้าแรกของยา MONTELUKAST SODIUM 10 MG. TABLET

- คุณลักษณะเฉพาะของยา  MONTELUKAST SODIUM 10 MG. TABLET

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  26 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 14 กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  1 6 กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที 26 สิงหาคม2559  ถึงวันที่  14 กันยายน 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่26 สิงหาคม  2559

ประกาศสอบราคาซื้อยา ETANERCEPT 25 MG. จำนวน 200 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,926,00.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินดารสอบราคายา ETANERCEPT 25 MG.  จำนวน 200 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,926,00.00 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดหน้าแรกของยา ETANERCEPT 25 MG.

- คุณลักษณะเฉพาะของยา  ETANERCEPT 25 MG.

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที  26 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่  12 กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที 26 สิงหาคม2559  ถึงวันที่  12 กันยายน 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่26 สิงหาคม  2559

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 13,500 ครั้ง เป็นเงิน 19,575,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 13,500 ครั้ง   เป็นเงิน 19,575,000  บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

-ตารางแสดงราคากลาง

-คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๑๙๖๐๐ ต่อ ๑๖๓๖ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา PITAVASTIN CALCIUM 2 MG. TABLET จำนวน 17,500 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา PITAVASTIN CALCIUM 2 MG. TABLET

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ASA 75 MG.+CLOPIDOGREL 75 MG. จำนวน 7,200 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ASA 75 MG.+CLOPIDOGREL 75 MG.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT จำนวน 12,040 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET จำนวน 15,000 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ETORICOXIB 90 MG. TABLET

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU จำนวน 105 VIAL.

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา FACTOR VIII CONC 500 IU

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU จำนวน 57 SYRINGE

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา ERYTHROPOIETIN BETA 30,000 IU

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา QUETIAPINE FUMARATE 50 MG. TABLET จำนวน 13,800 เม็ด

ประกาศจัดชื้อโดยวิธีตกลงราคา (ราคากลาง) ยา QUETIAPINE FUMARATE 50 MG. TABLET