ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศประกวดราคาซื้อยา ENTECAVIR 0.5 MG. TABLET จำนวน 15,900 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อยา ENTECAVIR 0.5 MG. TABLET  จำนวน 15,900 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 1

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 2

-ประกาศจังหวัดราชบุรี ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

-ตารางแสดงราคากลาง

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739  หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน  2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML. INJECTION จำนวน 400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML. INJECTION  จำนวน 400 กล่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG. TABLET จำนวน 257,600 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG.  TABLET  จำนวน 257,600 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา MEROPENEM 1 GM. จำนวน 42,000 VIAL. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา MEROPENEM 1 GM.  จำนวน 42,000 VIAL.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ประกาศสอบราคาซื้อยาDONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET. จำนวน 16,800 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,967,730.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET.  จำนวน 16,800 เม็ด  รวมเป็นเงิน 1,967,730.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดหน้าแรกของยา DONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET.

-คุณลักษณะเฉพาะของยา DONEPEZIL HCL 10 MG. ORODISPERSIBLE TABLET.

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที 27 กันยายน   2559  ถึงวันที่   11 ตุลาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 ตุลาคม    ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที 27 กันยายน   2559  ถึงวันที่   11  ตุลาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET จำนวน 564,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET  จำนวน 564,000 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ประกาศสอบราคาซื้อยา MANIDIPINE HCL 10 MG. TABLET จำนวน 750,000 เม็ด รวมเป็นเงิน 1,877,850.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา MANIDIPINE HCL 10 MG. TABLET  จำนวน 750,000 เม็ด  รวมเป็นเงิน 1,877,850.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

- ประกาศจังหวัดหน้าแรกของยา  MANIDIPINE HCL 10 MG. TABLET

- คุณลักษณะเฉพาะของยา   MANIDIPINE HCL 10 MG. TABLET

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที 27 กันยายน   2559  ถึงวันที่   18 ตุลาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  20 ตุลาคม    ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที 27 กันยายน   2559  ถึงวันที่   18 ตุลาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT จำนวน 156,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา LANSOPRAZOLE 30 MG. FDT  จำนวน 156,800 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PIOGLITAZONE 45 MG. TABLET จำนวน 73,920 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา PIOGLITAZONE 45 MG. TABLET  จำนวน 73,920 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET จำนวน 156,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา SITAGLIPTIN PHOSPHATE 100 MG. TABLET  จำนวน 156,800 เม็ด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 1

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 2

-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ส่วนที่ 3

-คุณลักษณะเฉพาะของยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110,1739 หรือ 0 3232 7919  ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  2559