ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รพ.ราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET จำนวน 1,770,000 เม็ด

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG. TABLET  จำนวน 1,770,000 เม็ด  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. + PIOGLITAZONE 15 MG. TABLET จำนวน 112,000 เม็ด

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG. + PIOGLITAZONE 15 MG. TABLET  จำนวน 112,000 เม็ด ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา SODIUM HYALURONATE 0.18 % 0.3 ML. 60 MONODOSE EYE DROP จำนวน 6,700 กล่อง

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา SODIUM HYALURONATE 0.18 % 0.3 ML. 60 MONODOSE EYE DROP  จำนวน 6,700 กล่อง  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ERYTHROPOIETIN 4,000 IU. FOR INJECTION จำนวน 15,000 VIAL

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ERYTHROPOIETIN 4,000 IU. FOR INJECTION  จำนวน 15,000 VIAL  ของโรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org, www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9600 ต่อ 1110, 1739 หรือ 0 3232 7919  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้างานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2560

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Philips รุ่น Brilliance 16 Slice จำนวน ๑ เครื่อง

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Philips รุ่น Brilliance 16 Slice  จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน  ๑,386,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศเผยแพร่แผน

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 327 821 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างซ่อมเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศเผยแพร่แผน

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 327 821 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศรีนครินทร ชั้ 1,2 สำหรับงานจิตเวช โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารศรีนครินทร ชั้ 1,2 สำหรับงานจิตเวช โรงพยาบาลราชบุรี  เป็นเงิน  1,029,400 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

– ประกาศเผยแพร่แผน

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719600 ต่อ 1511  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ คัน

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ๑ คัน เป็นเงิน ๘๒๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศเผยแพร่แผน

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 719 600 ต่อ 1511 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสามารถเข้ากับเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้พร้อมสาย จำนวน 15 เครื่อง จำนวนเงิน 3,675,000.00 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสามารถเข้ากับเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้พร้อมสาย จำนวน 15 เครื่อง  จำนวนเงิน 3,675,000.00 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลราชบุรี

– ประกาศประกวดราคา

– ตารางแสดงราคากลาง

– คุณลักษณะเฉพาะ

**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.rajburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 327 522 ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi slice ไม่น้อยกว่า 16 Slice จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi slice ไม่น้อยกว่า 16 Slice จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี

**ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐